Opis projektu

Kontrakt obejmuje:

 • zoptymalizowanie, tj. wprowadzenie niezbędnych zmian projektowych w istniejącej dokumentacji projektowej oraz jej uaktualnienie;
 • uzyskanie wymaganych prawem decyzji, w tym decyzji Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) i wybudowanie obwodnicy Kępna w ciągu drogi ekspresowej S11 – odcinek I;
 • uzyskanie decyzji dopuszczenia do użytkowania oraz oddanie zrealizowanej inwestycji do użytkowania.

W ramach zadania zostaną zaprojektowane i wykonane:

 • droga ekspresowa S11 o długości 3,7 km;
 • I-wszy etap węzła drogowego „KĘPNO-PÓŁNOC”;
 • przebudowa drogi powiatowej nr 5676P;
 • przebudowa istniejących dróg w zakresie kolizji z projektowaną drogą krajową;
 • drogi dojazdowe do nieruchomości (obsługujące tereny przyległe do drogi krajowej);
 • przejazd awaryjny;
 • obiekty inżynierskie w liczbie 3 szt., w tym:
  • wiadukt drogowy WD-1.8 nad drogą ekspresową w ciągu drogi powiatowej nr 5676P,
  • przejście dla zwierząt średnich PZS-1.2 w ciągu drogi ekspresowej S11 w km 1+276, umożliwiający przejście pod droga ekspresową dziko żyjących zwierząt
  • wiadukt kolejowy WS-3.5 w ciągu drogi ekspresowej S11 nad linią kolejową nr 272 Kluczbork - Poznań,
 • system odwodnienia terenu, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy (m. in.: rowy drogowe, kanalizacja deszczowa, drenaże, urządzenia podczyszczające, zbiorniki retencyjne);
 • inne urządzenia ochrony środowiska: przejścia dla zwierząt, przepusty ekologiczne wraz z ogrodzeniem ochronno – naprowadzającym, zieleń drogowa, itp.;
 • przebudowa kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury sieci energetycznych, sieci wodociągowych, kanalizacji deszczowej i sanitarnej, urządzeń melioracyjnych i hydrologicznych, urządzeń kolejowych i in.); oświetlenie drogowe;
 • oznakowanie drogi ekspresowej i dróg związanych oraz ich wyposażenie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego m.in.: bariery ochronne, osłony przeciwolśnieniowe i ogrodzenie drogi (zgodnie z wymogami);
 • wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia dróg i obiektów inżynierskich oraz korpusu wysokich nasypów wraz z powierzchniowym umocnieniem skarp (lokalnie);
 • oczyszczenie i udrożnienia istniejących urządzeń melioracyjnych i odbiorników w wymaganym zakresie, w celu skutecznego odprowadzenia wody z pasa drogowego.

Parametry techniczne projektowanej drogi ekspresowej


Droga ekspresowa S11 o długości 3,7 km

Klasa techniczna drogi S
Prędkość projektowa 100 km/h
Kategoria ruchu KR 7
Obciążenie nawierzchni 115 kN/oś
Wysokość skrajni 4,70 m + min. 0,3m rezerwa
Minimalne promienie łuków poziomych 1500 m
Połączenia z innymi drogami rondo na istniejącej DK11 oraz włączenie do węzła z drogą S8
Ilość jezdni 2
Szerokość pasów ruchu 2 x 3.50 m
Szerokość pasów awaryjnych 2.50 m
Szerokość opasek wewnętrznych 0.50 m (od km 0+764.87 do km 3+595.00)
Szerokość pasa dzielącego (z opaskami) od 5,0 m do 12,0 m (na odcinku od km 3+595.00 do km 4+382.42)
Pochylenie jezdni na prostej 2,5%