Aktualności - 2

24.04.2017 - 29.04.2017 ROBOTY DROGOWO - MOSTOWE

W danym tygodniu Wykonawca realizował następujące prace: budowa nasypów w km 1+100 do 1+400, km 3+200 do obiektu WS-3.5, oraz nasyp w końcowym odcinku budowy na uprzednio wykonanym materacu kamiennym, na obiektach mostowych wykonywano zasypki oraz przygotowano podłoże pod rusztowanie. Wykonawca planuje w dalszym ciągu wykonywać nasypy w w/w kilometrażach.

18.04.2017 - RADA BUDOWY NR 15

Rada Budowy nr 15 odbyła się dnia 18 kwietnia 2017. Przed spotkaniem odbyła się wizytacja Budowy, która pozwoliła uczestnikom spotkania ocenić aktualny stan robót. Prowadzono budowę nasypów w 3 lokalizacjach. Przygotowano podłoże pod rusztowanie i zasypki w rejonie WD-1.8. Zakończono montaż wszystkich przepustów. Zaawansowanie budowy kanalizacji teletechnicznej oraz zasilania wynosi 50%. Prowadzona jest budowa kanalizacji deszczowej. Planowane jest wykonanie nasypów oraz warstw konstrukcyjnych drogi w rejonie WD-1.8.

12.04.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 46

Narada Koordynacyjna nr 46 odbyła się dnia 12 kwietnia 2017. Kierownik Budowy omówił zakres działań Wykonawcy w ubiegłym tygodniu oraz przedstawił plan na przyszły. Trwa budowa nasypu z materiału zmagazynowanego w okresie zimowym. Zabetonowano poprzecznicę obiektu WS-3.5, trwa zasypka fundamentów. Zakończono budowę teletechniki i zasilania w rejonie ronda DK11.

04.04.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 45

Narada Koordynacyjna nr 45 miała miejsce w dniu 04 kwietnia 2017. Na spotkaniu omówiony został zakres działań wykonany w poprzednim tygodniu oraz przedstawiony plan na przyszły tydzień. Zakończony został materac geosyntetyczny w końcowym odcinku Budowy, wykonywane są nasypy,zabetonowano ostatki korpus WS-3.5, trwają zasypki wykopów, trwa budowa teletechniki oraz zasilania.

29.03.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 44

Narada Koordynacyjna nr 44 odbyła się w dniu 29 kwietnia 2017. Celem spotkanie było omówienie działań wykonanych oraz przedstawienie planu na przyszły tydzień. Realizowane są prace takie jak budowa nasypów za obiektem PZS - 1.2 oraz przed linią kolejową. Zabetonowano korpus P3 obiektu WS-3.5, trwa budowa teletechniki i zasilania.

22.03.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 43

Narada Koordynacyjna nr 43 miała miejsce dnia 22 marca 2017. Na spotkaniu omówiono zakres działań w ubiegłym tygodniu oraz przedstawiono plan na przyszły tydzień.

14.03.2017 - RADA BUDOWY NR 14

Rada Budowy nr 14 odbyła się w dniu 14 marca 2017. Była to pierwsza Rada Budowy po okresie zimowym. Na spotkaniu omówiono zakres prac wykonywany w związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi oraz przedstawiono plan robót na marzec. Zwrócono szczególną uwagę na zabezpieczenie Budowy przed wiosenną migracją płazów - zamontowano tymczasowe płotki herpetologiczne.

07.03.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 42

Narada Koordynacyjna nr 42 miała miejsce dnia 07 marca 2017. Kierownik Budowy omówił zakres działań Wykonawcy. Sprzyjające warunki atmosferyczne pozwoliły na przeprowadzenie prac związanych z drenażem melioracyjnym, zasilaniem i kanalizacją kablową, betonowaniem 3 słupów oraz ostatniego fundamentu obiektu WS - 3.5.

28.02.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 41

Narada Koordynacyjna nr 41 odbyła się w dniu 28 lutego 2017. Na spotkaniu Kierownik Budowy omówił zakres działań Wykonawcy. Wykonane zostało betonowanie trzech słupów oraz przyczółka obiektu WS - 3.5. W bieżącym tygodniu planowane jest betonowanie stopy i skrzydełka w/w obiektu. Dodatkowo prowadzone są prace przygotowawcze związane z materacem na końcowym odcinku budowy S11.

20.02.2017 - 24.02.2017 - PRACE DROGOWO MOSTOWE

W powyższym tygodniu Wykonawca prowadził prace związane z szalunkami przyczółków, podpór i skrzydełek obiektów WD-1.8 oraz WS-3.5. Dodatkowo zostały zabetonowane podpory obiektu WS-3.5. W robotach drogowych został wykonany wykop pod przepust P3 oraz zbrojenie płyty zespalającej na PZP 2.

13.02.2017 - 17.02.2017 - PRACE MOSTOWE

Wykonawca w powyższym terminie prowadził prace związane ze zbrojeniem oraz szalunkami obiektów WD-1.8 oraz WS-3.5. W przyszłym tygodniu przy sprzyjających warunkach atmosferycznych planowane jest betonowanie podpór i słupów.

07.02.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 40

Narada Koordynacyjna odbyła się w dniu 07 lutego 2017. Na spotkaniu omówiono zakres działań Wykonawcy tj. betonowanie dwóch stóp obiektu WS-3.5 oraz korpusu przyczółka obiektu WD-1.8.

01.02.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 39

Narada Koordynacyjna miała miejsce dnia 01 lutego 2017. Na spotkaniu omówiono zakres działań Wykonawcy w styczniu 2017. Pomimo trwającej przerwy zimowej, Wykonawca prowadził prace, których technologia nie jest uzależniona od niekorzystnych warunków pogodowych. Prowadzono wykopy gruntów w rejonie WD-1.8, oraz zbrojenie i deskowanie obiektów mostowych.

23.01.2017 - 26.01.2017 - PRACE DROGOWO MOSTOWE

Wykonawca prowadził wykop w km 2+030 - 2+150 strona lewa projektowa. Wykonywane było zbrojenie przyczółków i skrzydeł obiektu WD-1.8 oraz prace szalunkowe fundamentu P3 na obiekcie WS-3.5.

22.12.2016 - 02.01.2017 - PRZERWA ŚWIĄTECZNA

W powyższym okresie Wykonawca, w związku ze Świętami Bożego Narodzenia, nie przewiduje prowadzenia prac Budowlanych.

21.12.2016 - MONTAŻ PRZEPUSTÓW RUROWYCH ORAZ ZBIORNIKI RETENCYJNE

Wykonawca kontynuował montaż przepustów rurowych oraz rozpoczęto prace związane ze zbiornikami retencyjnymi oraz retencyjno - infiltracyjnymi.

19.12.2016 - PRACE NA OBIEKCIE WS-3.5

W związku ze sprzyjającymi warunkami atmosferycznymi Wykonawca prowadził betonowanie oraz zbrojenie ławy fundamentowej.

15.12.2016 - 15.03.2017 - PRZERWA ZIMOWA

Wykonawca w dniu 16.12.2016 poinformował, iż zgodnie z Warunkami Kontraktu, ma miejsce przerwa zimowa. W przypadku sprzyjających warunków atmosferycznych prace będą kontynuowane.

13.12.2016 - RADA BUDOWY NR 13

Rada Budowy nr 13 odbyła się dnia 13.12.2016. Na spotkaniu Wykonawca poinformował, iż z dniem 12.12.2016 zostały zakończone wszystkie prace związane z wykonaniem kolumn przemieszczeniowych. Zakończono również betonowanie ław fundamentowych na obiekcie WD-1.8, oraz przezbrojenia w rejonie obiektu WS-3.5 - PKP energetyka i kolizje teletechniczne PKP.

07.12.2016 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 38

Narada Koordynacyjna odbyła się dnia 07.12.2016. Celem spotkania było omówienie prac wykonywanych w ubiegłym tygodniu m.in. prac ziemnych, betonowania fundamentu WD-1.8, przebudowy linii PKP, kolumn CSC oraz wymiany gruntu na obiekcie WS-3.5.

30.11.2016 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 37

Narada Koordynacyjna nr 37 odbyła się dnia 30.11.2016. Wykonawca omówił zakres działań w ubiegłym tygodniu. Wykonano nasypy odcinków próbnych, rozpoczęto wykonywanie kolumn CSC w km 4+175 - 4+382, przezbrojenia infrastruktury kolejowej oraz przebudowę urządzeń telekomunikacyjnych.

22.11.2016 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 36

Narada Koordynacyjna miała miejsce dnia 22 listopada 2016. Generalny Wykonawca poinformował, iż zostało wykonane 70% odhumusowania. Trwa wykop pod obiekt WD-1.8 oraz PZS-1.2. Rozpoczęła się również przebudowa linii energetycznej PKP.

15.11.2016 - RADA BUDOWY NR 12

Rada Budowy nr 12 odbyła się dnia 15 listopada 2016. Na spotkaniu Wykonawca przedstawił postęp prac. Oprócz odhumusowania prowadzone są prace związane z wzmocnieniem podłoża palami przemieszczeniowymi oraz roboty mostowe na przejściu dla zwierząt i obiekcie WD-1.8.

08.11.2016 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 35

Narada Koordynacyjna nr 35 miała miejsce dnia 08 listopada 2016. Omówiono na niej zakres działań Wykonawcy w pierwszych dniach po rozpoczęciu robót. Wykonawca poinformował, iż w dniu 08.11.2016 została zamknięta droga powiatowa DP 5676P, która będzie przebudowywana.

04.11.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 34

Narada Koordynacyjna nr 34 odbyła się w dniu 04 listopada 2016. Na spotkaniu poinformowano, że przekazanie Placu Budowy odbyło się dnia 02 listopada 2016. Dyrektor Kontraktu zaznaczył, iż prace budowlane rozpoczęły się 03 listopada 2016 – przystąpiono do odhumusowania terenu w liniach rozgraniczających inwestycje.

26.10.2016 - WYDANIE DECYZJI ZRID

W dniu 26.10.2016 r. Wojewoda Wielkopolski wydał Decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej obejmującej: budowę obwodnicy m. Kępno w ciągu drogi ekspresowej s11 - odcinek I, nadając jej rygor natychmiastowej wykonalności.

18.10.2016 – NARADA KOORNYNACYJNA NR 33

Narada Koordynacyjna nr 33 odbyła się dnia 18 października 2016. Na spotkaniu poinformowano, iż komplet dokumentacji zostanie przekazany dnia 03.11.2016. Dyrektor Kontraktu potwierdził, że zostało przekazane do użytkowania Laboratorium Zamawiającego.

11.10.2016 – RADA BUDOWY NR 11

Rada Budowy nr 11 odbyła się dnia 10 października 2016. Na spotkaniu Wykonawca podsumował etap prac projektowych. Przedłożono do zatwierdzenia umowy z Podwykonawcami. Omówiono wstępne wyniki zarobów próbnych betonu.

05.10.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 32

Narada Koordynacyjna nr 32 odbyła się dnia 05 października 2016. Na spotkaniu poinformowano, iż Urząd Wojewódzki wydał obwieszczenie o zakończeniu postępowania odnośnie Budowy Obwodnicy Kępna. Wg Wykonawcy możliwe jest uzyskanie decyzji ZRID w dniu 22.10.2016, tym samym możliwe jest przekazanie Placu Budowy w ostatnim tygodniu października.

27.09.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 31

Narada Koordynacyjna nr 31 miała miejsce dnia 27 września 2016. Wykonawca na spotkaniu poinformował, iż w dniu 26 września zostało wydane postanowienie RDOŚ w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia. Dyrektor Kontraktu potwierdził, że w dniu 30.09.2016 odbędzie się spotkanie z przedstawicielami Wydziału Technologii GDDKiA odnośnie przekazania do użytkowania Laboratorium Zamawiającego.

20.09.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 30

Narada Koordynacyjna nr 30 odbyła się dnia 20 września 2016. Na spotkaniu omówiono bieżące tematy dotyczące zatwierdzenia Projektu Wykonawczego, oraz inne sprawy dotyczące uzyskaniem decyzji ZRID.

13.09.2016 – RADA BUDOWY NR 10

Rada Budowy nr 10 odbyła się dnia 13 września 2016. Na spotkaniu Wykonawca poinformował, iż przekazał do zatwierdzenia 100% dokumentacji, przedmiarów i specyfikacji, tj. spełnił wytyczne odnośnie osiągnięcia Kamienia Milowego nr 2.

07.09.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 29

Narada Koordynacyjna nr 29 miała miejsce dnia 07 września 2016. Na spotkaniu omówiono bieżące sprawy związane z Projektem Wykonawczym oraz inne kwestie związane z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca przekazał Inżynierowi wycenę wzmocnienia podłoża w końcowym odcinku inwestycji.

31.08.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 28

Narada Koordynacyjna nr 28 miała miejsce dnia 31 sierpnia 2016. Wykonawca zadeklarował, iż do dnia 07.09.2016 przedłoży ostateczny projekt wykonawczy dot. wzmocnienia podłoża w końcowym odcinku zadania. Dyrektor Kontraktu zadeklarował, że we wrześniu zostanie przekazane laboratorium Zamawiającego.

22.08.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 27

Narada Koordynacyjna nr 27 miała miejsce dnia 22 sierpnia 2016. Zamawiający potwierdził zlecenie kontrolnych odwiertów, które będą stanowić rozszerzenie wiedzy o geologii w końcowym odcinku robót. Omówiono dotychczasowy postęp prac projektowych, nie stwierdza się opóźnień.

17.08.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 26

Narada Koordynacyjna nr 26 miała miejsce dnia 17 sierpnia 2016. Wykonawca przedstawił 3 koncepcje wzmocnienia podłoża w końcowym odcinku robót wraz z wycenami. Zakończyły się prace związane z karczowaniem. Wykonawca dokonał zwrotu terenu zgodnie z umową z LP.

09.08.2016 – RADA BUDOWY NR 9

Rada Budowy nr 9 odbyła się dnia 09 sierpnia 2016. Na spotkaniu podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych oraz przedstawiono plan na kolejny miesiąc. Prace projektowe prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym Programem robót.

03.08.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 25

Dnia 03.08.2016 odbyła się Narada Koordynacyjna nr 25. Wykonawca przekazał wyniki dodatkowych badań odwiertów w końcowym odcinku robót. Prace związane z karczowaniem dobiegają końca.

27.07.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 24

Narada Koordynacyjna nr 24 odbyła się dnia 27 lipca 2016. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe zaawansowanie prac projektowych, oraz inne tematy związane z uzyskaniem decyzji ZRID. Wykonawca przekazał inwentaryzację dróg leśnych, gminnych oraz powiatowych w rejonie Budowy.

20.07.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 23

Narada Koordynacyjna nr 23 miała miejsce dnia 20 lipca 2016. Na spotkaniu omówiono bieżące tematy związane z projektowaniem. Poinformowano, iż został przeprowadzony przegląd terenu przez saperów. Omówiono plan inwentaryzacji dróg w rejonie Budowy.

12.07.2016 – RADA BUDOWY NR 8

Rada Budowy nr 8 odbyła się dnia 12 lipca 2016. Na spotkaniu podsumowano dotychczasowy postęp prac projektowych oraz przedstawiono plan na kolejny miesiąc. Prace projektowe prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym Programem robót.

06.07.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 21

Narada Koordynacyjna nr 21 miała miejsce dnia 06 lipca 2016. Wykonawca poinformował o przystąpieniu do karczowania z dniem 07 lipca 2016.

29.06.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 20

Dnia 29.06.2016 odbyła się Narada Koordynacyjna nr 20. Wykonawca poinformował o zatwierdzeniu przez GDDKiA Oddział w Poznaniu Planu działań ratowniczych. Ponadto na spotkaniu omówiono bieżące tematy związane z pracami projektowymi.

22.06.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 19

Narada Koordynacyjna nr 19 odbyła się dnia 22 czerwca 2016. Podczas spotkania przedstawiono dotychczasowe zaawansowanie prac projektowych. Wykonawca planuje rozpoczęcie karczowania na terenie Lasów Państwowych z dniem 11 lipca.

15.06.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 18

Osiemnasta Narada Koordynacyjna miała miejsce dnia 15 czerwca 2016. Na spotkaniu omówiono bieżące tematy związane z projektowaniem oraz przedstawiono zaawansowanie prac dla projektów wykonawczych.

07.06.2016 – RADA BUDOWY NR 7

Siódma Rada Budowy odbyła się dnia 07 czerwca 2016r. Na spotkaniu poinformowano o dotychczasowym zaawansowaniu prac projektowych oraz przedstawiono plan na kolejny miesiąc. Prace projektowe prowadzone są zgodnie z zatwierdzonym Programem robót.

01.06.2016 – NARADA KOORDYNACYJNA NR 17

Dnia 01 czerwca 2016r. miała miejsce Narada Koordynacyjna nr 17. Na spotkaniu omówiono zaawansowanie prac nad projektem wykonawczym oraz specyfikacjami technicznymi. Wykonawca poinformował o otrzymaniu zgody od konserwatora zabytków na prowadzenie prac archeologicznych.

Strony: 1, 2, 3