Aktualności - 1

23.05.2018 - ODDANIE DROGI DO UŻYTKOWANIA

W dniu 23 maja 2018 nastąpiło uroczyste otwarcie pierwszego odcinka drogi ekspresowej S11. Uruchomiono dzięki temu Węzeł Kępno, z którego można dojechać w kierunku Wrocławia i Warszawy. Ten fragment obwodnicy pozwoli również autom jadącym S8 w prosty sposób zjechać na DK11 bez nakładania dodatkowych kilometrów.

Więcej informacji na:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29391/I-etap-obwodnicy-Kepna-w-ciagu-trasy-S11-oddany-do-ruchu

26.04.2018 - RADA BUDOWY NR 25

Rada Budowy nr 25 odbyła się w dniu 26 kwietnia 2018. Przed główną częścią spotkania odbył się objazd Budowy, pozwalający uczestnikom zapoznać się z aktualnym zaawansowaniem prac. Celem spotkania było omówienie prac wykonanych w kwietniu. Zrealizowano oznakowanie poziome. Prace zasadnicze dobiegły końca, trwają procedury odbiorowe mające na celu oddanie drogi ekspresowej do użytku.

22.03.2018 - RADA BUDOWY NR 24

Rada Budowy nr 24 odbyła się w dniu 22 marca 2018. Przed główną częścią spotkania odbył się objazd Budowy, pozwalający uczestnikom zapoznać się z aktualnym zaawansowaniem prac. Celem spotkania było omówienie dotychczasowych postępów, stanu Budowy po okresie zimowym oraz przedstawienie planu na najbliższy miesiąc. W robotach drogowych będzie to wykonanie oznakowania poziomego oraz przestawienie barier betonowych na Węźle. W robotach mostowych i branżowych - dokończenie drugiej warstwy z żywicy na obiektach mostowych.

15.12.2017 - 15.03.2018 - PRZERWA ZIMOWA

Zgodnie z Warunkami Kontraktu, ma miejsce przerwa zimowa.

22.12.2017 - 07.01.2018 PRZERWA ŚWIĄTECZNA

W powyższym okresie Wykonawca, w związku ze Świętami Bożego Narodzenia, nie przewiduje prowadzenia prac Budowlanych.

13.12.2017 RADA BUDOWY NR 23

Rada Budowy nr 23 odbyła się w dniu 13 grudnia 2017. Przed spotkaniem odbył się wspólny objazd budowy mający na celu zapoznanie się z aktualnym zaawansowaniem prac. Na spotkaniu Wykonawca podsumował prace. Skupiono się na wykonywaniu robót bitumicznych - wykonano w 100%. Wykonano montaż oznakowania pionowego. Zakończono montaż ogrodzenia. Prowadzone są prace związane z montażem barier ochronnych. W trakcie jest wykonywanie humusowania pasa rozdziału. Na obiektach mostowych zamontowane zostały bariery. Zakończono roboty związane z zasilaniem i oświetleniem.

04.12.2017 - 09.12.2017 ROBOTY DROGOWO - MOSTOWE

W powyższym tygodniu Wykonawca prowadził prace związane z umocnieniem poboczy, humusowaniem pasa rozdziału, montażem konstrukcji wsporczych i tablic kierunkowych. Montowano bariery w pasie rozdziału oraz wylewano brewkę zabezpieczającą skarpy. Na obiekcie WS-3.5 zdemontowano pomosty robocze, zamontowano słupki barier, rozpoczęto montaż kolektorów odwadniających.

27.11.2017 - 01.12.2017 PRACE DROGOWO - MOSTOWE

W danym tygodniu Wykonawca realizował montaż siatki ogrodzeniowej oraz bram, montowano bariery energochłonne, wykonywano zasypkę pasa rozdziału oraz warstwę SMA. Na obiektach mostowych wiercono i wklejano kotwy oraz montowano słupki barier. Rozpoczęto montaż docelowych płotków dla płazów.

20.11.2017 - 25.11.2017 PRACE DROGOWE

W danym tygodniu Wykonawca realizował prace w asortymencie wykończeniowym. Montowane były bariery energochłonne, wykonywano zasypkę pasa rozdziału, humusowano skarpy, realizowano zasypkę poboczy, wykonywano warstwę SMA. Prowadzono prace związane z instalacją elektryczną pod obiektem WS-3.5.

15.11.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 64

Narada Koordynacyjna miała miejsce dnia 15 listopada 2017. Na spotkaniu Wykonawca omówił zakres prac wykonywanych w ubiegłym tygodniu. Kontynuowane są roboty bitumiczne. Wykonano cały zakres SMA na rondzie DK11, trwają prace poza korpusem drogi. Wykonano kotwy pod bariery na obiekcie WS-3.5.

08.11.2017 - RADA BUDOWY NR 22

Rada Budowy nr 22 miała miejsce w dniu 08 listopada 2017. Przed spotkaniem uczestnicy udali się na wspólny objazd Budowy. Pozwoliło im to zapoznać się z aktualnym zaawansowaniem prac. Na spotkaniu Wykonawca podsumował wykonywane zadania. Zakończono wykonywanie warstw bitumicznych - warstwy wiążącej i podbudowy. W trakcie wykonywania są prace wykończeniowe. Wykonano odcinek próbny SMA, w pierwszej kolejności wykonywana będzie warstwa ścieralna na rondzie. Na wszystkich obiektach należy odnotować wyprzedzenie robót w stosunku do planu. Na obiektach WD-1.8 i WS-3.5 zakończono betonowanie kap chodnikowych oraz izolacji płyt, wykonano kompletne obrukowanie stożków oraz schody skarpowe.

30.10.2017 - 04.11.2017 PRACE DROGOWE

Wykonawca w dalszym ciągu wykonywał prace bitumiczne w ciągu trasy głownej. Dodatkowo trwają prace związane z montażem siatki ogrodzeniowej głównej i dogęszczającej. Rozłożono geowłókninę na centralnej wyspie ronda pod przyszłe nasadzenia zieleni. Zamontowano dodatkowo system nawadniania kropelkowego na centralnej wyspie ronda. Humusowano skarpy i rowy oraz profilowano podbudowę z KŁSM. Ustawiano krawężniki na najazdach obiektu WD-1.8.

26.10.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 63

Narada Koordynacyjna miała miejsce w dniu 26 października 2017. Celem spotkania było podsumowanie wykonanych prac. Wykonawca kontynuuje wykonywanie robót bitumicznych. W tracie wykonywania jest warstwa wiążąca od obiektu WS-3.5 do Węzła Kępno. Trwają prace poza korpusem drogi: montaż ekranów przeciwolśnieniowych, wykonywanie poboczy z kruszywa, rekultywacja terenów płaskich, montaż siatek, nasadzenia zieleni. Wykonano izolację z papy na obiekcie WS-3.5, zabetonowano gzymsy na skrzydełkach z gruntu zbrojonego na PZS-1.2. Wszystkie latarnie i kable są wykonane.

18.10.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 62

Narada Koordynacyjna miała miejsce w dniu 18 października 2017. Na spotkaniu Wykonawca omówił zakres działań wykonanych w ubiegłym tygodniu oraz przedstawił plan na przyszły tydzień. Wykonawca kontynuuje wykonywanie robót bitumicznych. Trwają prace poza korpusem drogi: konstrukcje wsporcze pod wysięgniki i bramownice, rekultywacja, nasadzenia. Przygotowanie płyty obiektu WS-3.5 pod wykonanie papy, umocnienia stożków. Trwa instalacja połączeń wewnętrznych latarni.

10.10.2017 - RADA BUDOWY NR 21

Rada Budowy odbyła się dnia 10 października 2017. Przed spotkaniem uczestnicy spotkania wzięli udział w objeździe Budowy, co pozwoliło im zapoznać się z aktualnym zaawansowaniem prac. W trakcie Rady Wykonawca omówił postęp robót. Zaawansowanie wszystkich robót bitumicznych wynosi około 50%. Zakończono wykonywanie podbudów z kruszyw. Na obiekcie WS-3.5 oraz WD-1.8 wykonywano zbrojenie kap chodnikowych. Zamontowano dylatacje modułowe. Zakończono roboty związane z oświetleniem. Zakończono umocnienie ostatniego zbiornika retencyjnego.

02.10.2017 - 08.10.2017 - ROBOTY DROGOWO-MOSTOWE

W danym tygodniu realizowano wykop pod ogrodzenia, montaż słupków ogrodzenia, montowano siatkę docelową. Wykonywano warstwę wiążącą z BA, humusowano skarpy, zrekultywowano teren pod przyszłe nasadzenia zieleni. W asortymencie mostowym wykonano śrutowanie obiektów PZS-1.2, WD-1.8, WS-3.5, zbrojenie kap chodnikowych, montaż desek gzymsowych na murach zbrojonych oraz zbrojenie gzymsów murów zbrojonych.

28.09.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 61

Narada Koordynacyjna nr 61 odbyła się dnia 28 września 2017. Na spotkaniu omówiono zakres wykonywanych prac. Wykonawca kontynuuje wykonywanie robót bitumicznych. Trwają prace poza korpusem drogi: rekultywacja, montaż ogrodzenia, nawierzchnie dróg technologicznych, przygotowanie terenu pod nasadzenia. Zamontowano dylatacje na obiekcie WS-3.5. Zainstalowano latarnie od obiektu WS-3.5 do Węzła.

20.09.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 60

Narada Koordynacyjna nr 60 odbyła się w dniu 20 września 2017. Na spotkaniu omówiono postęp robót. Trwają prace poza korpusem drogi: rekultywacja, montaż ogrodzenia, nawierzchnie dróg technologicznych. Przygotowywany jest teren pod nasadzenia. Trwa układanie krawężników na skrzydełkach na obiekcie WS-3.5, betonowanie kap oraz wykonywanie ekranów przeciwolśnieniowych na obiekcie PZS-1.2. Trwają prace związane z umacnianiem zbiorników retencyjnych.

13.09.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 59

Narada Koordynacyjna nr 59 odbyła się dnia 13 września 2017. Celem spotkania było omówienie wykonanych prac. Wykonawca poinformował, iż w poniedziałek (18.09.2017) nastąpi przełożenie ruchu na rondzie DK11. Trwa układanie warstwy podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej. Zabetonowano kapy chodnikowe na obiekcie WS-3.5. Trwają prace przy umocnieniach zbiorników retencyjnych.

08.09.2017 - RADA BUDOWY NR 20

Rada Budowy nr 20 odbyła się w dniu 08 września 2017. Przed spotkaniem odbył się wspólny objazd Budowy mający na celu zapoznanie się z aktualnym zaawansowaniem prac. Na spotkaniu omówiono postęp prac. Rozpoczęto układanie podbudowy 0-31,5 na odcinku od obiektu WS-3.5 do Węzła Kępno. Wykonany zostanie odcinek próbny warstwy wiążącej. Na rondzie DK11 nastąpiła zmiana organizacji ruchu dla budowy drugiej części zakresu robót. Na wszystkich obiektach mostowych odnotowuje się wyprzedzenie harmonogramu. Prace kanalizacyjne zostały zakończone. Trwają prace związane z oświetleniem drogowym.

30.08.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 58

Narada Koordynacyjna nr 58 odbyła się dnia 30 sierpnia 2017. Na spotkaniu omówiono zakres działań Wykonawcy. Przełożono ruch na rondzie na DK11, przystąpiono do frezowania istniejącej nawierzchni. Obecna faza organizacji ruchu będzie trwała do 15.09.2017. Trwa układanie podbudowy bitumicznej. Trwa zbrojenie kap chodnikowych na obiekcie WS-3.5. Wykonano wszystkie fundamenty oświetlenia.

22.08.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 57

Narada Koordynacyjna nr 57 miała miejsce dnia 22 sierpnia 2017. Na spotkaniu omówiono zakres wykonywanych prac. Prowadzone były roboty związane z wykonaniem zasypki poboczy, humusowania oraz stabilizacja za obiektem WS-3.5. Zabetonowano 2 płyty przejściowe na WS-3.5. Rozpoczęto układanie papy na kapach na PZS-1.2 oraz WD-1.8.

18.08.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA 56

Narada Koordynacyjna nr 56 odbyła się w dniu 18 sierpnia 2017. Celem spotkania było podsumowanie wykonanych prac. Wykonywano nasyp drogi powiatowej przy obiekcie WD-1.8. Rozpoczęto betonowanie dwóch płyt przejściowych na obiekcie WS-3.5 oraz układanie krawężników. Trwają prace związane z budową drenażu w wykopie przed obiektem WD-1.8.

11.08.2017 - RADA BUDOWY NR 19

Rada Budowy nr 19 odbyła się w dniu 11 sierpnia 2017. Przed spotkaniem odbył się wspólny objazd Budowy, mający na celu zapoznanie się z aktualnym postępem prac. Na spotkaniu omówiono zakres prac wykonywanych w danym okresie. Na wszystkich obiektach mostowych odnotowuje się wyprzedzenie planu. Na obiekcie WD-1.8 wykonano sprężenie ustroju nośnego. W przyszłym tygodniu planuje się wykonać zaroby próbne mas mineralnych.

01.08.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 55

Narada Koordynacyjna nr 55 miała miejsce dnia 01 sierpnia 2017. Kierownik Budowy omówił zakres działań wykonanych w ostatnim tygodniu. Prowadzone były prace związane z wykonaniem nasypu drogi powiatowej przy obiekcie WD-1.8. W dniu 31.07.2017 została wprowadzona nowa organizacja ruchu na DK11 w rejonie ronda. Wykonywane są płyty przejściowe na WS-3.5. Trwa budowa kanalizacji w ciągu drogi powiatowej.

25.07.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 54

Narada Koordynacyjna odbyła się dnia 25 lipca 2017.Na spotkaniu Kierownik Budowy omówił zakres wykonanych prac. Prowadzone były prace związane z wykonaniem nasypu drogi powiatowej w rejonie WD-1.8. Zakończono wszystkie wykopy, zaawansowanie nasypów wynosi 99%. Trwa budowa kanalizacji w ciągu drogi powiatowej. Od 31.07.2017 wprowadzona zostanie organizacja ruchu na rondzie DK 11.

19.07.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 53

Narada Koordynacyjna nr 53 odbyła się w dniu 19 lipca 2017. Kierownik Budowy omówił zakres działań wykonywanych w tym tygodniu oraz przedstawił plan prac na przyszły tydzień. Rozpoczęto wykonywanie warstw konstrukcyjnych od węzła Kępno. Planuje się wprowadzenie organizacji ruchu na DK-11 dla wykonywania prac konstrukcyjnych. W tym tygodniu zostanie zakończony wykop w rejonie WD-1.8. Zakończono sprężanie ustroju nośnego WD-1.8. Trwają prace związane z budową drenażu w wykopie.

12.07.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 52

Narada Koordynacyjna nr 52 miała miejsce w dniu 12 lipca 2017. Na spotkaniu omówiono zakres robót wykonywanych w ubiegłym tygodniu oraz przedstawiono plan na przyszły tydzień. Wykonywano warstwę wzmacniającą na nasypie przed obiektem WS-3,5. Prowadzone były roboty brukarskie na rondzie DK11 oraz budowa nasypu za obiektem WS-3.5. Kontynuowano wykonywanie podbudowy 0-31,5 w wykopie za obiektem WD-1.8. Zabetonowano płyty przejściowe WD-1.8. Trwa humusowanie zbiorników retencyjnych.

04.07.2017 - RADA BUDOWY NR 18

Rada Budowy nr 18 odbyła się w dniu 04 lipca 2017. Kierownik Budowy omówił zakres prowadzonych prac. Zaawansowanie wykopu wynosi 95%, nasypu 75%. Stabilizację wykonano w 60%. Trwają prace brukarskie przy budowie ronda w tym budowa ciągu pieszo rowerowego. Na obiektach WD-1.8 i WS-3.5 zabetonowano ustrój nośny. Wykonano wszystkie kable zasilające.

28.06.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 51

W dniu 28 czerwca miała miejsce Narada Koordynacyjna nr 51. Na spotkaniu przedstawiono postęp prac.Trwają roboty brukarskie na rondzie DK11, budowany jest nasyp za obiektem WS-3.5. Zabetonowano lewą i prawą stronę ustroju nośnego na obiekcie WS-3.5.Trwają prace związane z budową drenażu w wykopie WD-1.8. Pierwsze roboty związane z układaniem masy bitumicznej planowane są na sierpień.

21.06.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 50

Narada Koordynacyjna nr 50 odbyła się w dniu 21 czerwca 2017. Na spotkaniu omówiono zakres prac wykonywanych w danym tygodniu. Prowadzone były prace związane z wykonaniem warstwy odcinającej i wzmacniającej w km 2+360 - 3+167. Rozpoczęto wykonywanie hydroobsiewu na skarpach wykopu. Kontynuowane będą nasypy oraz roboty brukarskie na rondzie. Zakończono montaż belek na obiekcie WS-3.5. Zakończono wykonywanie przepustów. Trwa zbrojenie oraz deskowanie ustroju nośnego na obiekcie WS-3.5. Trwają prace związane z umacnianiem zbiornika ZB1 oraz rozpoczęto drenaż w wykopie do obiektu WD-1.8.

06.06.2017 - RADA BUDOWY NR 17

Rada Budowy nr 17 odbyła się dnia 06 czerwca 2017. Na spotkaniu omówiono zakres działań wykonywanych w ubiegłym miesiącu oraz przedstawiono plan na przyszły miesiąc. Zaawansowanie wykopu wynosi 90%, nasypu natomiast 60%. Na obiekcie WD-1.8 wykonywane jest zbrojenie ustroju nośnego. Na przełomie maja i czerwca ułożono żelbetowe belki ustroju nośnego na obiekcie WS-3.5. Prowadzona jest budowa kanalizacji deszczowej. Przystąpiono do umocnienia zbiorników retencyjnych.

31.05.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 49

Narada Koordynacyjna nr 49 miała miejsce dnia 31 maja 2017. Na spotkaniu omówiono zakres wykonywanych prac. Prowadzono prace związane z wykonaniem warstwy odcinającej związanej cementem C3/4 w rejonie ronda. Trwa zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-1.8. Rozpoczęto wykonywanie murów oporowych obiektu PZS-1.2. Trwają prace związane z zasilaniem oświetlenia w rejonie węzła Kępno.

24.05.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 48

W dniu 24 maja 2017 odbyła się Narada Koordynacyjna nr 48. Na spotkaniu omówiono zakres prac wykonywanych w danym tygodniu oraz przedstawiono plan na przyszły tydzień. Wykonywano nasyp w km 3+600. Zakończono montaż belek na obiekcie WS-3.5. Zakończono zasypkę przepustów. Trwa zbrojenie ustroju nośnego na obiekcie WD-1.8. Zakończono wykonywanie fundamentów wytwórni mas bitumicznych - w lipcu rozpocznie się produkcja.

17.05.2017 - NARADA KOORDYNACYJNA NR 47

Narada Koordynacyjna nr 47 obyła się w dniu 17 maja 2017. Na spotkaniu omówiono działania wykonywane w ubiegłym tygodniu oraz przedstawiono plan na przyszły tydzień. Zakończono wykop w km 2+600 - 2+900. Zabetonowano poprzecznicę obiektu WS-3.5, Zakończono zasypki przepustów. Zakończono deskowanie obiektu WD-1.8, obecnie trwa zbrojenie ustroju nośnego. Zakończono budowę teletechniki w rejonie ronda DK11. Trwają prace związane z zasilaniem oświetlenia w rejonie Węzła Kępno.

09.05.2017 - RADA BUDOWY NR 16

Rada Budowy nr 16 odbyła się w dniu 09 maja 2017. Przed spotkanie odbyła się wizytacja Budowy, która pozwoliła uczestnikom na zapoznanie się z aktualnym stanem prowadzonych prac. Po wizytacji Kierownik Budowy omówił zakres prac wykonywanych w ubiegłym miesiącu. Realizowane były nasypy w 3 lokalizacjach. Zakończono odhumusowanie terenu Budowy. Zabetonowano segmenty PZS-1.2, wykonano montaż łożysk na WS-3.5, wykonywano rusztowanie oraz deskowanie ustroju nośnego na obiekcie WD-1.8. Zakończono montaż wszystkich przepustów, prowadzono budowę kanalizacji teletechnicznej oraz zasilania, aktualne zaawansowanie to 60%.

Strony: 1, 2, 3